fbpx Skip to content

Usein kysyttyä: Valmistautuminen EU:n CSR-direktiiviin sekä ESRS-standardeihin

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

24 02 Blog Esg Csrddirective Website

Euroopan unioni on antanut uusia säännöksiä, joilla lisätään yritysten vastuullisuusraportoinnin avoimuutta ja vertailtavuutta. Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD) ja eurooppalainen kestävyysraportointistandardi (ESRS) ovat osa EU:n kestävyysrahoituksen toimintaohjelmaa, ja niillä pyritään tukemaan siirtymistä ympäristöystävälliseen ja osallistavaan talouteen. Tässä julkaisussa kerromme, mitä nämä standardit ovat, keitä ne koskevat ja miten voit valmistautua niihin käyttämällä markkinoiden parhaita työkaluja.

Mitä ovat CSRD ja ESRS?

Vaiheittainen CSR-direktiivi edellyttää, että kaikki EU:n alueella toimivat suuret yritykset ja pörssiyhtiöt julkistavat tietoja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvästä suorituksestaan, riskeistään ja vaikutuksistaan. CSRD korvaa nykyisen ei-taloudellisia raportointeja koskevan direktiivin (NFRD) ja laajentaa kestävyysraportoinnin soveltamisalaa ja laatua EU:ssa1.

ESRS-standardit määrittelevät niiden kestävyystietojen sisällön ja muodon, jotka yritysten on raportoitava CSRD:n mukaisesti. ESRS kattaa kaikki ESG-kysymykset, mukaan lukien ilmastonmuutos, biologinen monimuotoisuus ja ihmisoikeudet, ja se on yhdenmukainen kansainvälisten puitteiden2,

kuten GRI tai TCFD, kanssa. ESRS:n tarkoituksena on tarjota selkeä ja johdonmukainen viitekehys ESG-raportoinnille ja antaa sijoittajille ja sidosryhmille mahdollisuus vertailla ja arvioida yritysten kestävän kehityksen tuloksia3.

Ketä CSRD ja ESRS koskee ja milloin?

CSRD ja ESRS toteutetaan neljässä vaiheessa, joista ensimmäinen tulee voimaan vuonna 2025 ja sitä sovelletaan tilivuonna 2024. Yritysten on julkaistava ensimmäiset uusien standardien mukaiset kestävyysraporttinsa viimeistään vuonna 20251. CSRD:tä ja ESRS:ää sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, jotka on listattu EU:n säännellyillä markkinoilla tai joilla on arvopapereita, joilla käydään kauppaa EU:n monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä4.

Vaihe Voimaantulopäivämäärä Soveltamisala Raportointivaatimukset Määräaika
1 1. tammikuuta 2024 NFRD:n soveltamisalaan kuuluvat yritykset, mukaan lukien EU:ssa listatut suuret EU:n ulkopuoliset yritykset (> 500 työntekijää). Käytä ensimmäistä ESRS-sarjaa 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Raportit on toimitettava vuonna 2025.
1 1. tammikuuta 2025 Yritysten, pankkien ja NFRD:ää noudattavien vakuutusyhtiöiden on tuotettava ensimmäiset kestävän kehityksen raportointistandardien mukaiset raportit tilikaudelta 2024.
2 1. tammikuuta 2026 Kaikki EU:ssa noteeratut yritykset, joissa on yli 250 työntekijää.

Konsernitilinpäätös koski muita suuria yrityksiä, jotka eivät kuulu NFRD:n tilikautta 2025 koskevan kertomuksen piiriin.

Raportti tilivuodelta, joka alkaa 1.1.2025 tai sen jälkeen. Raportit on toimitettava vuonna 2026.
3 1. tammikuuta 2027 EU:n säännellyillä markkinoilla listattujen yritysten keskisuuret tytäryhtiöt. CSRD:tä sovelletaan julkisesti noteerattuihin pk-yrityksiin. Mahdollinen poisjättäytymismahdollisuus siirtymäkauden aikana, jolloin direktiiviä ei sovelleta vuoteen 2029 asti. Raportoinnin aloittaminen tilinpäätösstandardin mukaisesti tilikaudelta 2026.
4 1. tammikuuta 2029 EU:n ulkopuolisten yritysten, jotka on listattu EU:n markkinoilla, joilla sovelletaan toissijaisuusperiaatetta, ja jotka työskentelevät EU:ssa ja joiden liikevaihto ylittää kynnysarvot (> 250 työntekijää, liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa), on julkistettava tilikautensa 2028.

Mistä tiedetään mitä CSRD:n ja ESRS:n osia on noudatettava?

CSRD:ssä ja ESRS:ssä edellytetään, että yritykset raportoivat pakollisista ja alakohtaisista indikaattoreista sekä kaikista liiketoimintansa kannalta tärkeistä lisätiedoista. Olennaisuusperiaate tarkoittaa, että yritysten on tunnistettava ja julkistettava ESG-kysymykset, jotka ovat merkityksellisimpiä niiden toiminnan, sidosryhmien ja vaikutusten kannalta3.

Noudatettavien CSRD:n ja ESRS:n osien määrittämiseksi on suoritettava olennaisuusarviointi, joka sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Tunnista ESG-aiheet, jotka ovat merkityksellisiä sektorillesi ja liiketoimintamallillesi, käyttämällä ESRS:ää viitteenä.
 2. Arvioi näiden aiheiden merkitys sidosryhmillesi, kuten sijoittajille, asiakkaille, työntekijöille, sääntelyviranomaisille ja kansalaisyhteiskunnalle, käyttämällä erilaisia tietolähteitä, kuten kyselyitä, palautetta, luokituksia ja vertailuarvoja.
 3. Arvioi näiden aiheiden vaikutusta liiketoimintasi suorituskykyyn, riskeihin ja mahdollisuuksiin käyttämällä määrällisiä ja laadullisia tietoja, kuten tilinpäätöksiä, riskinarviointeja, skenaarioanalyyseja ja strategisia suunnitelmia.
 4. Priorisoi aiheet, jotka ovat tärkeitä sidosryhmillesi ja vaikuttavat liiketoimintaasi, ja määritä raportoinnin rajat ja laajuus, kuten entiteetit, maantieteelliset alueet ja arvoketjun segmentit, joita raportointi koskee.
 5. Ilmoita olennaisuusarvioinnin tulokset, käyttämäsi prosessi ja kriteerit sekä valintojesi perustelut käyttäen ESRS:ää apuna.

Millaisia nykyisiä tietojärjestelmiä käytetään yleisesti ESRS-raportoinnissa tarvittavien tietojen tallentamiseen?

ESRS-raportointiin tarvittavat tiedot voidaan tallentaa eri tietojärjestelmiin tietojen luonteen ja lähteen mukaan. Näitä ovat:

 • Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), jotka tarjoavat kattavaa tietoa taloudellisesta tuloksesta, resurssien kulutuksesta, päästöistä, jätteistä ja muista ympäristöindikaattoreista.
 • Henkilöstöhallinnon järjestelmät, jotka keräävät tietoja työntekijöiden monimuotoisuudesta, vaihtuvuudesta, koulutuksesta, terveydestä ja turvallisuudesta sekä muista sosiaalisista indikaattoreista.
 • Asiakassuhdehallintajärjestelmät (CRM), jotka seuraavat asiakastyytyväisyyttä, uskollisuutta, valituksia ja muita hallinnon indikaattoreita.
 • Toimitusketjun hallintajärjestelmät (SCM), joilla kerätään tietoja toimittajien monimuotoisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta, ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista sekä muista ESG-indikaattoreista koko arvoketjussa.
 • Kestävän kehityksen hallintajärjestelmät, joilla kootaan yhteen ja analysoidaan ESG-käytäntöjä, -tavoitteita, -aloitteita ja -suorituksia koskevaa tietoa sekä sidosryhmien osallistumista ja palautetta.

Mikä on paras tapa kerätä tietoja, joita tarvitaan CSRD-raportoinnissa?

Paras tapa kerätä CSRD-raportoinnissa tarvittavat tiedot on käyttää järjestelmää, jolla voidaan automatisoida ja virtaviivaistaa tiedonkeruuprosessi, varmistaa tietojen laatu ja johdonmukaisuus sekä helpottaa tietojen analysointia ja raportointia. Ratkaisu, jossa on vahvat konsolidointi-, mallinnus- ja raportointiominaisuudet, voi tarjota näitä etuja ja paljon muuta, kuten:

 • Integrointi eri tietolähteisiin ja -järjestelmiin, kuten ERP-, HRM-, CRM-, SCM- ja kestävän kehityksen hallintajärjestelmiin, ja asiaankuuluvien ESG-tietojen poimiminen ajoissa ja täsmällisesti.
 • Tietojen kerääminen ja kokoaminen eri osastoilta, liiketoiminta-alueilta, yksiköistä, maantieteellisiltä alueilta ja arvoketjusegmenteistä sekä asianmukaisten kirjanpito- ja raportointistandardien, kuten IFRS, US GAAP ja ESRS, soveltaminen.
 • Kattavat kirjausketjut, automaattiset tarkistukset, kontrollit ja työnkulut, joiden avulla voidaan seurata muutoksia, validoida ja todentaa tietoja ja varmistaa tietojen täydellisyys, tarkkuus ja luotettavuus. On tarpeen ilmoittaa määritelmien on muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa vertailuun aiemmin raportoitujen lukujen kanssa.
 • Tietojen analysoinnin ja raportoinnin mahdollistaminen; raporttinäkymien, visualisointien ja mallien käyttäminen sekä näkemyksten ja suositusten tarjoaminen ESG:n suorituskyvystä, riskeistä ja mahdollisuuksista.

ESRS-raporointiin tarvittavien tietojen tehokasta keräämistä helpottaa ratkaisu, jossa on vahvat konsolidointi-, mallinnus- ja raportointiominaisuudet ja joka säästää sinulta aikaa, kustannuksia ja vaivaa.

Mitä tietojen merkitseminen tarkoittaa?

Tietojen merkitseminen tarkoittaa merkintöjen tai koodien liittämistä ESG-tietoihin käyttäen standardoitua kieltä ja muotoa, kuten XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Tietojen merkitsemisen automatisointi varmistaa yhdenmukaisuuden raportointivaatimusten täyttämisessä, tehokkaan tiedonvaihdon sekä paremman avoimuuden ja tarkkuuden sääntelyn mukaisessa raportoinnissa.

Tiedonhallintatyökalu auttaa merkitsemään tiedot seuraavien ominaisuuksien ja toimintojen avulla:

 • ESRS-luokituksen tukena on joukko XBRL-tunnisteita, jotka vastaavat CSRD:ssä2 määriteltyjä ESG-indikaattoreita ja käsitteitä.
 • Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla voidaan valita ja käyttää XBRL-tunnisteita ESG-tiedoissasi ilman mitään teknisiä tai koodaustaitoja.
 • Validointi- ja laadunvarmistuspalvelulla voidaan tarkistaa XBRL-tunnisteiden tarkkuus ja yhdenmukaisuus sekä saada ilmoituksia virheistä tai ongelmista.
 • ESG-tietojen luominen ja vieminen XBRL-muodossa, jota käytetään kestävän kehityksen arkistointiin ja julkaisemiseen sekä ESG-tietojen jakamiseen ja välittämiseen sidosryhmille.

Tiedonhallintatyökalu auttaa merkitsemään tiedot yksinkertaisella ja luotettavalla tavalla ja parantamaan ESG-tietojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

ESG Reporting Buyer’s Guide

Lataa nyt

Miksi on hyödyllistä käyttää tiedonhallintatyökalua, joka tukee tunnistemerkintöjä ja XBRL-arkistointia?

Merkintä- ja XBRL-toiminnoilla varustetun tiedonhallintatyökalun hyödyntäminen tarjoaa merkittäviä etuja:

 • CSRD:n ja ESRS:n noudattamisen tehostaminen, Nämä säännökset edellyttävät XBRL-merkittyjä tietoja. Luotettava työkalu takaa tarkan ja tehokkaan merkitsemisen, jotta säädösten vaatimukset voidaan täyttää vaivattomasti. Ei enää manuaalisia prosesseja tai kiirehtimistä määräaikojen noudattamiseksi.
 • Anna sidosryhmillesi mahdollisuus saada helposti ymmärrettävää tietoa. XBRL-muotoilu mahdollistaa ESG-tietojen saumattoman haun, poiminnan ja analysoinnin XBRL-yhteensopivien ohjelmistojen ja alustojen avulla. Kuvittele, että sijoittajat ja analyytikot pääsisivät helposti käsiksi tietoihin, joita he tarvitsevat harkittua päätöksentekoa varten.
 • Rakenna luottamusta sidosryhmien kanssa. Merkityt ja XBRL-muotoillut tiedot tunnustetaan yleisesti luotettaviksi ja standardoiduiksi, mikä lisää ESG-tietojesi uskottavuutta. Tee vaikutus sijoittajiin sitoutumalla avoimuuteen ja vastuulliseen raportointiin.

Käyttämällä luotettavaa tiedonhallintatyökalua, jossa on merkintä- ja XBRL-arkistointiominaisuudet, voit noudattaa vaatimuksia saumattomasti, parantaa tietojen saavutettavuutta ja saada kilpailuetua kestävän kehityksen alalla.

Miksi on hyödyllistä käyttää yhtä tiedonhallintatyökalua, joka tukee useita ESG-luokituksia ja taloudellisten tietojen raportointia (esim. ESMA ESEF ja SEC)?

Hyödyntämällä yhtä tiedonhallintatyökalua, jolla voidaan käsitellä sekä useita ESG-luokituksia että taloudellisia tietoja, saadaan selviä etuja:

 • Sopeutuminen saumattomasti erilaisiin viitekehyksiin, kuten ESRS, ISSB, GRI, IFRS ja SASB, samalla varmistaen, että raportointi pysyy ajan tasalla ja kattavana.
 • Voit tarkastella suorituskykyäsi kokonaisvaltaisesti linjaamalla ESG-tietosi taloudellisten raportointivaatimusten (ESMA ESEF, SEC EDGAR) kanssa.
 • Yksinkertaista monivaiheisia prosesseja, kuten tiedonkeruuta, konsolidointia, validointia, analysointia ja raportointia keskitetyillä toiminnoilla.
 • Vältä useiden työkalujen, järjestelmien ja formaattien tarve, tee tiedonhallinnasta yksinkertaista ja vähennä kokonaiskustannuksia.
 • Varmista johdonmukaisuus ja asiaankuuluvien säännösten noudattaminen hallinnoimalla sekä ESG- että taloudellisia tietoja yhdessä järjestelmässä.

Monipuolisen tiedonhallintatyökalun avulla voit tehostaa prosesseja, optimoida resurssien kohdentamisen ja raportoida yhtenäisesti ja sääntöjen mukaisesti, mikä vahvistaa asemaasi vastuullisena ja läpinäkyvänä yrityksenä.

Miksi on hyödyllistä käyttää tiedonhallintatyökalua, joka tukee raportointia useilla lainkäyttöalueilla?

Tiedonhallintatyökalun hyödyntäminen useilla eri lainkäyttöalueilla tarjoaa merkittäviä etuja organisaatioille, jotka pyrkivät selviytymään ESG-raportoinnin kehittyvässä ympäristössä. Keskittämällä vaatimusten noudattamiseen liittyvät toimet yhdelle alustalle saat seuraavia etuja:

 • Erilaisten sidosryhmien houkuttelu ja brändin maineen parantaminen johdonmukaisella ESG-raportoinnilla eri lainkäyttöalueilla.
 • Erilaisten raportointistandardien noudattamisen helpottuminen minimoimalla virheet ja epäjohdonmukaisuudet.
 • Ajan ja resurssien säästäminen eliminoimalla toistuvat tehtävät ja keskittämällä tiedonhallinta.
 • Sitoutuneisuutesi osoittaminen vähimmäisvaatimusten ylittämiseen ja edelläkäynti maailmanlaajuisessa ESG-raportoinnissa.
 • Maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tulosten esittäminen selkeästi kaikille sidosryhmille, mikä lisää luottamusta ja vahvistaa johtajuutta.

ESG-raportointitavoitteidesi saavuttaminen ja kestävän kehityksen johtajuuden ja suorituskyvyn osoittaminen yhdellä tiedonhallintatyökalulla, joka tukee tietojen raportointia useilla eri lainkäyttöalueilla.

Mitä etuja on tiedonhallintatyökalulla, jonka avulla voit helposti luoda upeita ESG-raportteja sidosryhmillesi ja sijoittajillesi?

Älä aliarvioi kykyä tuottaa sijoittajatasoista tietoa, joka yhdistää ESG- ja taloustietosi saumattomasti yhteen visuaalisesti miellyttävään raporttiin. Läpinäkyvyys, joka saavutetaan tarkalla, tarkastettavalla ja oikea-aikaisella tietojen esittämisellä, mahdollistaa kestävän kehityksen ja arvonluonnin välisen yhteyden selkeän osoittamisen. Selkeys ei rajoitu pelkkään sääntöjen noudattamiseen, vaan se vahvistaa brändisi mainetta ja saa vastakaikua sidosryhmiltä lisäten luottamusta ja sitoutumista.

Tällaiset tiedonhhallintatyökalut tarjoavat muun muassa seuraavia keskeisiä etuja:

 • Näyttävät raportit herättävät huomiota ja kannustavat sidosryhmiä perehtymään syvällisemmin ESG-toimiin, mikä vahvistaa suhteita.
 • Selkeä viestiminen kestävän kehityksen matkasta rakentaa mainettasi vastuullisena ja tulevaisuuteen suuntautuneena organisaationa.
 • Integraatio InDesignin kaltaisten työkalujen kanssa takaa tehokkaan yhteistyön useiden eri tekijöiden kanssa ja poistaa ikävät muotoiluongelmat.
 • Työkalut tukevat XBRL-tunnisteita ja muita lakisääteisiä vaatimuksia, mikä tekee vaatimusten noudattamisesta vaivatonta ja tarkkaa.

Tiedonhallinnantyökalut vapauttavat visuaalisen tarinankerronnan voiman tietoon perustuvilla oivalluksilla ja tarjoavat mahdollisuuden mennä raportointia pidemmälle – voit kehittää mielekästä yhteistyötä sidosryhmiesi kanssa.

Johtopäätös

Mullistavat EU:n CSR-direktiivi ja ESRS-standardit aloittavat uuden aikakauden yritysten avoimessa ja kattavassa kestävän kehityksen raportoinnissa kaikkialla EU:ssa. Maailmanlaajuisen käyttöönoton myötä ne muokkaavat yritysten toimintaympäristöjä kaikkialla. Niiden mukaan yritysten on julkistettava enemmän ja parempaa ESG-tietoa ja käytettävä XBRL-tunnisteita ja -muotoja raportoinnissaan. Valmistautuakseen säädösten tuloon, yritysten on käytettävä parhaita saatavilla olevia välineitä ja järjestelmiä, kuten insightsoftwaren ESG-ratkaisuja ja muita tiedonhallintatyökaluja, joiden avulla yritykset voivat kerätä, konsolidoida, validoida, analysoida, raportoida, merkitä, tallentaa ja julkaista ESG-tietojaan vaatimusten mukaisesti ja tehokkaasti. Näin yritykset voivat paitsi täyttää ESG-raportointivelvoitteensa myös luoda arvoa liiketoiminnalleen ja sidosryhmilleen ja samalla edistää kestävämpää ja osallistavampaa taloutta.

Älä tyydy bulkki-ratkaisuihin, vaan valitse insightsoftwaren räätälöity CSRD-ratkaisu. Tutustu tarjontaamme. Lataa ESG-raportoinnin ostajan opas tai pyydä esittelyä jo tänään.

 

24 02 Bro Esg Buyersguide 750x370

ESG Reporting Buyer’s Guide

Download Now: