fbpx Skip to content

Määräysvallan prosenttiosuuden ja korkoprosentin ero suomalaisessa kirjanpitokäytännössä (FAS)

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

24 01 Blog Clausionpostfinnish 02 Website

Mikä on määräysvallan prosenttiosuus?

Määräysvallan prosenttiosuus on prosenttiosuus äänioikeuksista, jotka yksiköllä on toiseen yksikköön nähden. Se määrittää, pitääkö yksikön konsolidoida toisen yksikön tilinpäätös FAS-järjestelmässä. FAS:n mukaan yksikön pitää konsolidoitua toisen yksikön kanssa, jos sillä on yli 50 prosenttia äänioikeuksista tai jos se pystyy käyttämään määräysvaltaa toisessa yksikössä.

Miten määräysvallan prosenttiosuus lasketaan?

Määräysvallan prosenttiosuuden laskemiseksi yksikön on laskettava yhteen äänioikeudet, jotka se omistaa suoraan toisessa yksikössä, ja äänioikeudet, jotka se omistaa välillisesti tytäryhtiöidensä tai osakkuusyritystensä kautta.

Jos yksikkö A esimerkiksi omistaa 40 prosenttia yksiköstä B ja yksikkö B 30 prosenttia yksiköstä C, yksikön A määräysvallan prosenttiosuus yksikössä C on 40 % + (40 % x 30 %) = 52 prosenttia.

Mikä on korkoprosentti?

Korkoprosentti on niiden taloudellisten hyötyjen prosenttiosuus, jotka yksikkö saa toiselta yksiköltä. Se määrittää, kuinka suuri osa toisen yksikön varoista, veloista, tuotoista ja kuluista sisällytetään konsernin tilinpäätökseen FAS-järjestelmässä. Korkoprosentti on yleensä yhtä suuri kuin omistusprosentti, joka on yksikön toisessa yksikössä omistamien osakkeiden tai pääoman prosenttiosuus. Joissakin tapauksissa korkoprosentti voi kuitenkin poiketa omistusosuudesta esimerkiksi äänioikeuksien, määräysvallattomien omistajien osuuden tai sopimusjärjestelyjen vuoksi.

Miten korkoprosentti lasketaan?

Korkoprosentin laskemiseksi yksikön on kerrottava omistusosuus, jonka se suoraan tai välillisesti omistaa toisessa yksikössä, kyseisen yksikön nettovarallisuuden suhteellisella osuudella.

Jos yksikkö A esimerkiksi omistaa 60 prosenttia yksiköstä B ja yksiköllä B on nettovarallisuutta 100 miljoonaa euroa, yksiköllä A on 60 % x (100/100) = 60 prosentin korko yksikössä B.

Mikä on määräysvallan prosenttiosuuden a korkoprosentin välinen ero?

Määräysvallan prosenttiosuuden ja korkoprosentin välinen ero on se, että määräysvallan prosenttiosuus määrää, onko yksikön konsolidoitava toinen yksikkö FAS-järjestelmässä, kun taas korkoprosentti määrää, kuinka suuri osa toisen yksikön taloudellisista tiedoista sisällytetään konsolidoituun tilinpäätökseen FAS-järjestelmässä. Omistusosuus ja määräysvallan prosenttiosuus eivät välttämättä täsmää kaikissa tapauksissa. Joissain tilanteissa yksiköllä on enemmän tai vähemmän määräysvaltaa kuin sen omistajuus antaa ymmärtää tai se saa enemmän tai vähemmän taloudellista hyötyä kuin mitä sen omistaminen antaa ymmärtää.

Oletetaan esimerkiksi, että yksikkö A omistaa 40 prosenttia yksiköstä B ja että A:lla on osto-optio, jolla se voi ostaa 20 prosenttia yksiköstä B milloin tahansa. Yksiköllä A on myös yksikön B kanssa tehty sopimus, joka antaa A:lle merkittävän vaikutusvallan B:n toiminta- ja rahoituspolitiikkaan. Yksiköllä B on nettovarallisuutta 200 miljoonaa euroa.

Tässä tapauksessa yksiköllä A on määräysvaltaosuus 40 % + 20 % = 60 % yksikössä B, koska A:lla on potentiaalisia äänioikeuksia, jotka antavat sille yli 50 prosenttia äänimäärästä, ja sillä on myös määräävä vaikutusvalta yksikössä B. Näin ollen yksikön A on konsolidoitava yksikkö B FAS-järjestelmään.

Yksiköllä A on kuitenkin vain 40% x (200/200) = 40 prosentin korkoprosentti yksikössä B, koska A omistaa vain 40 prosenttia B:n osakkeista tai pääomasta. Näin ollen vain 40 prosenttia B:n varoista, veloista, tuotoista ja kuluista sisällytetään FAS-järjestelmään kuuluvaan yksikön A konsernitilinpäätökseen.

Clausion virtaviivaistaa määräysvalta- ja korkoprosenttilaskelmat

Suomalaisten kirjanpitosäännösten (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisen määräysvallan prosenttiosuuden ja korkoprosentin laskeminen asettaa haasteita finanssitiimeille, koska tytäryhtiöiden määräysvallan laajuutta on vaikea määrittää, erityisesti tapauksissa, joissa on kyse monimutkaisesta omistusrakenteesta tai epäsuorasta määräysvallasta. Lisäksi omistusosuuksien vaihtelut, äänioikeuksien muutokset ja erilaiset taloudelliset intressit vaikeuttavat edelleen näiden prosenttiosuuksien tarkkaa arviointia, mikä edellyttää huolellista analyysia ja FAS-ohjeiden tulkintaa, jotta varmistetaan tilinpäätösraportoinnin noudattaminen ja täsmällisyys.

Clausion, kattava talouden konsolidointi- ja raportointiohjelmisto, helpottaa rahoitustietojen konsolidoinnin monimutkaista prosessia tarjoamalla toimintoja, jotka on räätälöity vastaamaan määräysvallan prosenttiosuuksien ja korkoprosenttien määrittelyn haasteisiin FAS-järjestelmässä.

  • Tietojen yhdistäminen: Mahdollistaa tytäryhtiöiltä saatavien erilaisten taloudellisten tietojen yhdistämisen, selkeyttäen omistusrakenteiden ja omistusosuuksien tarkastelua.
  • Konsernin tapahtumien hallinta: Auttaa seuraamaan ja hallitsemaan konsernin sisäisiä tapahtumia, varmistamaan tarkat eliminointiprosessit ja estämään prosenttilaskuvirheiden syntymisen.
  • Automaattiset vaatimustenmukaisuuden tarkastukset: Tarjoaa FAS-ohjeiden mukaisia automaattisia tarkistuksia, jotka auttavat määrittämään tarkasti äänioikeuksiin, omistusosuuksiin ja taloudellisiin etuihin perustuvat määräysvallan prosenttiosuudet.
  • Reaaliaikainen raportointi: Reaaliaikainen raportointi mahdollistaa päivitetyn tiedon saannin taloustiimeille, jolloin he voivat tehdä nopeasti tietoon perustuvia päätöksiä määräysvallan prosenttiosuuksista ja korkoprosenteista.
  • Mukautettavat pohjat: FAS-vaatimusten mukaisesti räätälöidyt mukautettavat pohjat auttavat yhtenäisen ja vaatimustenmukaisen taloudellisen raportoinnin tekemisessä tytäryhtiöiden välillä.

Määräysvallan ja koron prosenttiosuuksien laskeminen on erittäin tärkeää koko rahoitusjärjestelmässä, sillä se vaikuttaa suoraan yksikköjen laatimiin konsernitilinpäätöksiin. Clausionin kattavat valmiudet keventävät tehokkaasti suomalaisten taloustiimien kohtaamia monimutkaisia haasteita. Clausionin avulla parannat tarkkuutta, vaatimustenmukaisuutta ja operatiivista tehokkuutta määrittäessäsi määräysvallan prosenttiosuutta ja korkoprosenttia FAS-määräysten mukaisesti.