fbpx Skip to content

Konsernin sisäisen kirjanpidon eliminoinnin yleiset periaatteet suomalaisten kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisesti

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

24 01 Blog Clausionpostfinnish 01 Website

Mitä ovat konsernin sisäiset toiminnot?

Konsernin sisäiset toiminnot ovat samaan yritysryhmään kuuluvien yksikköjen välisiä toimintoja. Toiminnot voivat vaikuttaa konsernin varoihin, velkoihin, tuloihin, kuluihin tai omaan pääomaan. Konsernin sisäiset toiminnot on poistettava konsolidointiprosessissa, jotta konsernin taloudellisesta asemasta ja tuloksesta voidaan antaa oikea ja riittävä kuva.

Konsernin sisäisten toimintojen eri tyypit

Erityyppiset konsernin sisäiset toiminnot ovat:

 • Liiketoimet liittyvät tavaroiden tai palvelujen vaihtoon, kuten myyntiin, ostoihin tai varaston tai käyttöomaisuuden siirtoihin, konserniyksiköiden välillä.
 • Rahoitustapahtumat käsittävät rahan tai rahoitusvälineiden, kuten lainojen, talletusten, osinkojen, korkojen tai takausten, vaihdon konserniyksiköiden välillä.
 • Sijoitustapahtumat liittyvät osakkeiden tai muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien, kuten sulautumisten, hankintojen tai luovutusten hankkimiseen tai luovuttamiseen konserniyksiköissä.
 • Uudelleenjärjestelytoimet liittyvät muutoksiin konserniyksikköjen oikeudellisessa rakenteessa tai omistuksessa, kuten spin off -yrityksissä, likvidaatioissa tai uudelleenjärjestelyissä.

Konsernin sisäisten toimintojen eliminointi konsolidoinnissa

Suomessa konsernin sisäisten liiketoimintojen lopettamista säätelevät seuraavat sääntelykehykset:

 • Suomen kirjanpitolaissa (1997/1336) ja kirjanpitoasetuksessa (1998/1339) esitetyt konsernitilinpäätöksen laatimista Suomessa koskevat yleiset periaatteet ja vaatimukset.
 • Suomen Kirjanpitolautakunnan antamat kirjanpitosäännökset ja ohjeet tietyistä konsolidointiin liittyvistä aiheista, kuten FAS 6 Konsernitilinpäätös ja FAS 18 Liiketoimintojen yhdistäminen.
 • Euroopan unionin (EU) hyväksymiä kansainvälisiä kirjanpitosäännöksiä (IFRS) voidaan soveltaa myös tiettyihin ryhmiin, jotka on listattu säännellyillä markkinoilla tai jotka ovat päättäneet käyttää IFRS-säännöksiä vapaaehtoisesti.

Konsernin sisäisten liiketoimien eliminointiin sovelletaan olennaisuusrajaa, mikä tarkoittaa, että ainoastaan liiketoimet, joilla on merkittävä vaikutus konsernitilinpäätökseen, on eliminoitava. Konsernin johto määrittää olennaisuusrajan muun muassa seuraavien laadullisten ja määrällisten tekijöiden perusteella: liiketoimien luonne, koko, toistuvuus ja merkityksellisyys.

Eliminointimenetelmät vaihtelevat liiketoimen tyypin ja siihen osallistuvien konserniyksikköjen omistuksen tai määräysvallan tason mukaan. Tärkeimmät menetelmät ovat:

 • Täydellinen eliminointi: Menetelmää käytetään, kun emoyhtiö omistaa 100 prosenttia tytäryhtiöstä tai kun tytäryhtiö ei ole vähemmistöosakkaana. Tällöin kaikki konsernin sisäiset saldot ja liiketoimet eliminoidaan kokonaisuudessaan.
 • Osittainen eliminointi: Tätä menetelmää käytetään, kun emoyhtiö omistaa alle 100 prosenttia tytäryhtiöstä tai kun tytäryhtiö on vähemmistöosakkaana. Tällöin poistetaan vain se osuus konsernin sisäisistä saldoista ja transaktioista, joka vastaa emoyrityksen omistusosuutta. Jäljelle jäävä osuus on vähemmistöosuus.
 • Suhteellinen eliminointi: Menetelmää käytetään, kun emoyhtiö tai toinen konserniyksikkö käyttää yhteistä määräysvaltaa kahdessa tai useammassa konserniyksikössä. Tällöin poistetaan vain se osuus konsernin sisäisistä saldoista ja transaktioista, joka vastaa kunkin yksikön omistusosuutta. Jäljelle jäävä osa kirjataan tulosvaikutteisesti osakkuus- tai yhteisyritysten tuottoina tai kuluina.

Tehosta konsernin sisäisten toimintojen eliminointi Clausionin avulla

Yrityksesi kaltaiset suomalaiset finanssitiimit, joiden tehtävänä on konsernin sisäinen eliminointi, kohtaavat haasteita monikansallisten yritysten monimutkaisten konsernien sisäisten liiketoimien hallinnoinnissa, monimutkaisten lainsäädäntö- ja verosäännösten käsittelyssä ja tilinpäätöstentarkan konsolidoinnin varmistamisessa eri liiketoimintayksiköissä.

Clausion voi olla taloustiimillesi ratkaisevassa asemassa heidän yksinkertaistaessaan konsernin sisäisten toimintojen poistamista, mikä sujuvoittaa ja tarkentaa konsolidointiprosessia.

 • Tehokkuutta automaation avulla: Clausion tekee raskaan työn puolestasi kirjaamalla tapahtumia automaattisesti konserniyritysten välillä. Tiimillesi jää enemmän aikaa keskittyä strategisiin taloudellisiin tehtäviin manuaaliseen tietojen seurantaan juuttumisen sijaan.
 • Helppoutta säädöstenmukaiseen toimintaan: Clausion ohjeistaa konsernin sisäisiä operaatioita läpi monimutkaisten sääntelykokonaisuuksien. Clausion myös varmistaa, että eliminointisi ovat Suomen kirjanpitolain, FASB:n ohjeiden ja EU:n hyväksymien IFRS-säännösten mukaisia, jolloin tiimisi pysyy alati kehittyvien säännösten tasalla.
 • Älykkään päätöksenteon tuki: Clausion tarjoaa tiimillesi kattavan kuvan tapahtumista, auttaen sinua arvioimaan niiden merkitystä. Ottamalla huomioon sekä laadulliset että määrälliset tekijät Clausion auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, mitkä liiketoimet on eliminoitava. Tiimisi voi tällöin keskittyä niihin liiketoimiin, jotka aidosti vaikuttavat konsernitilinpäätökseen.
 • Räätälöidyt ratkaisut: Erilaiset liiketoimet edellyttävät erilaisia lähestymistapoja. Clausion tarjoaa joustavia eliminointimenetelmiä, jotka sopivat erilaisiin transaktiotyyppeihin ja omistus-/hallintatasoihin. Räätälöity lähestymistapa takaa tarkkuuden ja yksinkertaistaa eliminointiprosessia tiimillesi.
 • Entistä parempi tarkkuus: Automatisoimalla eliminointiprosessin Clausion pienentää virhemarginaalia merkittävästi. Tiimisi voi luottaa siihen, että vain olennaiset konsernin sisäiset tapahtumat eliminoidaan, mikä johtaa tarkempiin ja luotettavampiin konsolidoituihin tilinpäätöksiin.

Konsernin sisäisten tilien eliminoiminen on olennainen vaihe laadittaessa konsernitilinpäätöksiä, jotka heijastavat konsernin taloudellista todellisuutta yhtenä kokonaisuutena. Eliminointiprosessi edellyttää erilaisten konsernin sisäisten toimintojen, niiden vaikutusten sekä sovellettavien kirjanpitosäännösten ja -asetusten perusteellista ymmärtämistä. Hyödyntämällä Clausionia, taloustiimisi saa tehokkuutta ja varmuutta konsolidoidun tilinpäätöksen tarkkuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen, antaen tiimille mahdollisuuden keskittyä paremmin strategiseen taloudelliseen suunnitteluun ja analyysiin.