fbpx Skip to content

Sådan vælger du det rigtige diagram til dine data

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Charts

Data danner basis for effektiv forretningsvirksomhed. Uden data er du afskåret fra de indblik, der er nødvendige for at udføre påkrævede opgaver. Hertil kommer, at det at være i stand til hurtigt at aflæse og analysere data forsyner dig med de oplysninger, der er nødvendige for at forstå, hvordan et bestemt sæt eller en bestemt gruppe af fakta bidrager til din overordnede succes og styrer dine beslutninger proaktivt. Det er derfor, at datavisualisering er af afgørende betydning. En graf eller et diagram kan hjælpe dig og andre teammedlemmer med at fortolke spørgsmålene bag dataene.

Denne downloadressource indeholder eksempler på de bedste anvendelsestilfælde, som hjælper dig med at vælge, hvilket diagram der egner sig bedst til de data, du visualiserer. Føj denne side til dine bogmærker, eller udskriv din egen kopi.

 

Områdediagram:  Et områdediagram viser grafisk kvantitative data. Det er baseret på et kurvediagram (se definition nedenfor). Området mellem aksen og linjen er normalt fremhævet med farver, strukturer og skraveringer. En bruger anvender som regel et områdediagram til at sammenligne to eller flere værdier. Når der skal vises mange forskellige værdier, er et kurvediagram typisk lettere at aflæse. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du har brug for at sammenligne, hvordan to til fem forskellige værdier ændres over tid, som fx en oversigt over salg vs. omkostninger gennem en årrække.

områdediagram-eksempel

Liggende søjlediagram:  Et liggende søjlediagram viser grupperede data inden for rektangulære søjler, hvis længder svarer til de værdier, de repræsenterer. Søjlerne indtegnes vandret. Det kan anbefales at bruge denne type diagram til komparative regnskabstal, der består af 10 eller flere kategorier, eller som har længere kategorietiketter, såsom et diagram over salg efter sælger, der omfatter mange sælgere og viser hver enkelt sælgers fulde navn.

 liggendesøjlediagram-eksempel

Boblediagram:  Boblediagrammer minder meget om punktdiagrammer med en ekstra egenskab. Som det er tilfældet med punktdiagrammer angiver to af attributterne boblens X- og Y-placeringer. Boblediagrammer tilføjer en tredje attribut, der har indvirkning på boblens størrelse. Et eksempel på dette kunne være omkostninger vs. fortjeneste, hvor boblens størrelse påvirkes af procentdelen af samlede salg.

 boblediagram-eksempel

Søjlediagram:  Et søjlediagram er en grafisk repræsentation af data. Søjlediagrammer viser lodrette søjler, der er vandret fordelt over diagrammet, og hvor værdiaksen vises til venstre for diagrammet. Det kan anbefales at bruge denne type diagram til komparative regnskabstal, der består af 10 eller færre kategorier med korte kategorietiketter, såsom et diagram over salg efter produktkategori, der ikke omfatter adskillige kategorier, og hvis kategorier har relativt korte navne.

 søjlediagram-eksempel

Kombinationsdiagram:  Et kombinationsdiagram giver dig mulighed for at kombinere forskellige diagramtyper, herunder liggende søjlediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer og områdediagrammer. Kombinationsdiagrammer muliggør, om nødvendigt, sammenligning af værdier for forskellige områder, som fx værdier vs. procentdele. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du har brug for at sammenligne forskellige typer værdier i en anelse forskellige visuelle mønstre, såsom diagramtolkning af salgs-, omkostnings- og fortjenestesprocentedel over tid.

 kombinationsdiagram-eksempel

Kurvediagram:  Et kurvediagram er en grundlæggende og almindelig type diagram, der viser oplysninger som en række datapunkter kaldet “mærker”, som er forbundet af lige linjesegmenter. Et kurvediagram bruges ofte til at visualisere en tendens i data over tidsintervaller, og linjen trækkes derfor ofte kronologisk. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du har brug for at sammenligne, hvor mange værdier der ændres, såsom mængder på lager pr. produktkategori over tid.

 kurvediagram-eksempel

Punktdiagram:  Et punktdiagram, der også kan kaldes et prikdiagram, er en form for kurve eller matematisk diagram, der anvender kartesiske koordinater til at vise to variablers værdier for et datasæt. Hvis punkterne er farvekodede, kan du øge antallet af viste variabler til tre. Dataene vises som en samling punkter, hvor én variabels værdi bestemmer positionen på den vandrette akse, og den anden variables værdi bestemmer den lodrette akses position. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du vil illustrere hyppigheden af hændelser eller summer på tværs af to dimensioner, såsom et diagram over salg efter delstat og produktkategori.

punktdiagram-eksempel

Cirkeldiagram:  Et cirkeldiagram (eller et lagkagediagram) er en cirkelformet statistisk grafik, der er opdelt i udsnit, som illustrerer et numerisk forhold. I et cirkeldiagram er hvert udsnits buelængde, og dermed dets centervinkel og område, proportionelt med mængden, det repræsenterer. Et cirkeldiagram kan kun vise én serie af data. Excel bruger serieidentifikatoren som diagrammets titel (fx “Blomster”) og viser værdierne for den pågældende serie som proportionelle stykker af en lagkage. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du vil illustrere fordelingen af en værdi på tværs af en dimension, såsom salg efter sælger.

 cirkeldiagram-eksempel

Søjlediagram med variabel bredde:  I et søjlediagram med variabel bredde, der også er kendt som et Marimekko- eller Mekkodiagram, skaleres søjlebredderne, så den samlede bredde passer til den ønskede diagrambredde, og der ikke er nogen mellemrum mellem søjlerne. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du forsøger at sammenligne, hvordan en værdi er procentvist fordelt på tværs af en dimension.

mekkodiagram-eksempel

3D-områdediagram:  3D-områdediagrammer viser tendensen for værdier over tid eller andre kategoriske data og anvender tre akser (vandret, lodret og dybde), som du kan ændre. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du vil sammenligne, hvordan en værdi er fordelt på tværs af en kategori, og hvad dens kronologiske tendens er, såsom salg efter region over tid.

3d-områdediagram-eksempel

Stablet områdediagram:  Stablede områdediagrammer viser tendensen for hver enkelt værdis bidrag over tid eller andre kategoriske data. Det anbefales, at stablede diagrammer angives som sådan, så brugerne forstår de værdier, der vises. Et stablet 3D-områdediagram vises på samme måde, men anvender et 3D-perspektiv og benytter sig ikke af en tredje akse. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du forsøger at vise, hvordan forskellige dele tilsammen udgør den samlede værdi over tid. 

 stablet-områdediagram-eksempel

Stablet søjlediagram:  Stablede søjlediagrammer viser forholdet mellem dele og helhed i kategorierne sammenlignet med tilsvarende, i lighed med et stablet områdediagram. Denne diagramtype kræver mindst to dimensionelle kategorier: én til dine stablede søjler og én til sammenligningskategorien. Det kan anbefales at bruge denne type diagram, når du forsøger at vise, hvordan forskellige dele tilsammen udgør den samlede værdi for en specifik kategori.

stablet-søjlediagram-eksempel