fbpx Skip to content

Wybieranie właściwego wykresu dla prezentowanych danych

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Charts

Dane stanowią podstawę efektywnej działalności. Bez danych nie da się zdobyć wiedzy potrzebnej do wykonywania niezbędnych zadań. Co równie istotne, zdolność szybkiego pobierania i analizowania danych pozwala zrozumieć znaczenie określonego zbioru faktów dla ogólnego sukcesu, a dzięki temu wyprzedzająco podejmować trafne decyzje. Dlatego tak istotne jest wizualizowanie danych. Tworząc odpowiedni wykres, ułatwiasz sobie i swoim współpracownikom interpretowanie pytań stojących za danymi.

Z tego przewodnika (dostępnego również do pobrania) dowiesz się, jak dobierać typ wykresu do prezentowanych danych, a także poznasz typowe zastosowania różnych wykresów. Dodaj tę stronę do zakładek albo wydrukuj własną kopię!

 

Wykres warstwowy Wykres warstwowy stanowi graficzną prezentację danych ilościowych. Jest rozwinięciem wykresu liniowego (patrz definicja poniżej). W obszarze między osią a linią stosuje się zazwyczaj wyróżnienia w postaci różnych kolorów, wzorów i rodzajów kreskowania. Typowym zastosowaniem wykresu warstwowego jest porównanie kilku wartości. Gdy trzeba nanieść wiele różnych wartości, bardziej czytelny jest zazwyczaj wykres liniowy. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie zmian kilku (od dwóch do pięciu) wartości w czasie, na przykład wykres Porównanie sprzedaży i kosztów w kolejnych latach.

Przykład wykresu warstwowego

Wykres słupkowy Wykres słupkowy przedstawia zgrupowane dane w formie prostokątnych słupków o długości proporcjonalnej do wartości. Słupki są kreślone poziomo. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie danych obejmujących wiele (10 lub więcej) kategorii lub mających długie etykiety kategorii, jak w przypadku wykresu Sprzedaż wg handlowca, na którym wyświetlane jest imię i nazwisko każdego handlowca.

 Przykład wykresu słupkowego

Wykres bąbelkowy Wykres bąbelkowy to wykres punktowy wzbogacony o dodatkowy atrybut. Podobnie jak w przypadku wykresu punktowego, współrzędne X i Y bąbelka są zależne od wartości dwóch z jego atrybutów. Na wykresie bąbelkowym występuje także trzeci atrybut, od którego zależy rozmiar bąbelka. Przykładem może być wykres Porównanie kosztów i zysków, na którym rozmiar bąbelka zależy od łącznego udziału w sprzedaży.

 Przykład wykresu bąbelkowego

Wykres kolumnowy Wykres kolumnowy służy do graficznego prezentowania danych. Słupki na wykresie kolumnowym są pionowe, a oś wartości — wyświetlana z lewej strony wykresu. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie danych obejmujących nie więcej niż 10 kategorii z krótkimi etykietami, jak w przypadku wykresu Sprzedaż wg kategorii produktu, na którym kategorii jest niewiele i mają one względnie krótkie nazwy.

 Przykład wykresu kolumnowego

Wykres kombi Na wykresie kombi można połączyć kilka różnych typów wykresów, w tym wykresy słupkowe, kolumnowe, liniowe i warstwowe. Umożliwia to między innymi porównanie wartości o różnych zakresach, na przykład wartości liczbowych z procentowymi. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie różnych typów wartości o odmiennych prezentacjach graficznych, jak na wykresie Porównanie sprzedaży, kosztów i marży zysku w czasie.

 Przykład wykresu kombi

Wykres liniowy Wykres liniowy to prosty i powszechnie używany typ wykresu, na którym dane są prezentowane w postaci punktów (znaczników) połączonych liniami prostymi. Wykres liniowy często służy do wizualizowania zmian wartości w kolejnych przedziałach czasowych — wtedy linia jest kreślona chronologicznie. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie zmian wielu wartości w czasie, na przykład na wykresie szeregu czasowego Dostępne ilości wg kategorii produktów.

 Przykład wykresu liniowego

Wykres punktowy Wykres punktowy umożliwia wyświetlenie wartości dwóch zmiennych z zestawu danych przy użyciu współrzędnych kartezjańskich (ten wykres jest również nazywany diagramem punktowym). Liczbę prezentowanych zmiennych można zwiększyć do trzech, jeśli do wyświetlania punktów będą używane różne kolory o określonych znaczeniach. Dane są wyświetlane w postaci zbioru punktów, przy czym wartość jednej zmiennej określa pozycję punktu na osi poziomej, a wartość drugiej zmiennej — pozycję na osi pionowej. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest przedstawienie częstotliwości występowania lub sum w dwóch wymiarach, na przykład na wykresie Sprzedaż wg regionu i kategorii produktu.

Przykład wykresu punktowego

Wykres kołowy Wykres kołowy prezentuje proporcje wartości liczbowych w postaci koła proporcjonalnie podzielonego na wycinki. Długość łuku każdego wycinka na wykresie kołowym jest proporcjonalna do prezentowanej wartości (podobnie jak jego kąt wewnętrzny i pole powierzchni). Na wykresie kołowym można pokazać tylko jedną serię danych. W programie Excel identyfikator serii jest używany jako tytuł wykresu (np. „Kwiaty”), a wartości serii określają względne rozmiary wycinków koła. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest zaprezentowanie rozkładu wartości w jednym wymiarze, na przykład na wykresie Sprzedaż wg handlowca.

 Przykład wykresu kołowego

Wykres kolumnowy o zmiennej szerokości Na wykresie tego typu (zwanym też wykresem Mekko lub Marimekko) szerokości kolumn są skalowane w taki sposób, aby kolumny zajmowały całą szerokość wykresu bez żadnych odstępów. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie procentowego rozkładu wartości w określonym wymiarze.

Przykład wykresu Mekko

Wykres warstwowy 3D Wykres warstwowy 3D pozwala zaprezentować trend wartości w czasie lub innych danych dotyczących pewnej kategorii z wykorzystaniem trzech osi: poziomej, pionowej i głębokości. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie rozkładu wartości w określonej kategorii, z jednoczesnym pokazaniem trendu w czasie, na przykład wykres szeregu czasowego Sprzedaż wg regionu.

Przykład wykresu warstwowego 3D

Skumulowany wykres warstwowy Skumulowany wykres warstwowy umożliwia pokazanie trendu czasowego dotyczącego udziału poszczególnych wartości lub innych danych dotyczących pewnej kategorii. Zawsze dobrze jest zaznaczyć, że wykres jest skumulowanym wykresem warstwowym, aby użytkownicy prawidłowo zinterpretowali prezentowane wartości. Skumulowany wykres warstwowy 3D jest wyświetlany w podobny sposób, ale w perspektywie 3D i bez użycia trzeciej osi. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest przedstawienie, jak z upływem czasu zmieniał się udział poszczególnych składowych w łącznej wartości. 

 Przykład skumulowanego wykresu warstwowego

Skumulowany wykres kolumnowy Skumulowany wykres kolumnowy prezentuje udział składowych w wartości łącznej (wraz z porównaniem tego rozkładu w poszczególnych kategoriach), podobnie jak w przypadku skumulowanego wykresu warstwowego. Utworzenie takiego wykresu wymaga co najmniej dwóch kategorii wymiarów: jednej określającej podział kolumn, a drugiej określającej kategorie porównywanych kolumn. Dobrym przykładem użycia takiego wykresu jest porównanie udziału poszczególnych składowych w wartości łącznej dla określonej kategorii.

Przykład skumulowanego wykresu kolumnowego